Hoe ervaren klanten, taalpartners, vrijwilligers Taalhuis Den Haag? Toen er een mogelijkheid kwam om dat te kunnen toetsen, greep coördinator Reka Deuten-Makkai die met beide handen aan. Zij vroeg deelname aan de pilot Certificering taalhuizen aan. Hier vertelt ze over de verschillende stappen die ze moest nemen.

Taalhuis Den Haag (TDH) vierde afgelopen september zijn eerste lustrum. TDH was een van de eerste taalhuizen in het land die in de bibliotheek waren opgericht. Omdat bouwstenen[1] bij de oprichting ontbraken, was er veel vrijheid om het beleid in te vullen. Na een paar jaar pionieren brak de periode van consolidatie aan, een mijlpaal om even bij resultaten en toekomstplannen van het Taalhuis stil te staan. Precies op dat moment diende de pilot Certificering Taalhuizen aan. We kregen een prachtig instrument om de werking van het Taalhuis te kunnen evalueren en te toetsen. Zo zouden we het beleid daarop kunnen bijsturen en het taalhuis op een hoger niveau tillen.

Zelfevaluatie, interviews en rapport
De certificering bestond uit drie delen: zelfevaluatie, interviews en rapport. Bij de zelfevaluatie kwam veel kijken: graven in het archief, goed naar je netwerk kijken en kunnen omgaan met kritiek. Gelukkig heb ik vanaf het begin een digitale turflijst en logboek bijgehouden en jaarlijkse rapportages gemaakt. Dat maakte het gemakkelijker het zelfevaluatieformulier in te vullen.

Het TDH is goed ingebed in het taalnetwerk en heeft ook binnen de bibliotheek inmiddels een stevige positie. Dit alles maakte het uitvragen van meningen uit het netwerk soepeler. Omdat wij een breed en divers netwerk hebben, heb ik voor gekozen om het evaluatieformulier naar een aantal netwerkpartners digitaal op te sturen. Zo was het niet nodig hiervoor een overleg in te plannen. Achteraf heb ik de antwoorden in een gezamenlijk document verwerkt.

Zelf de regie houden
Ik werd bij deze keuze op een goede manier door de auditor begeleid. Ik heb zelf de deelname aan de pilot aangevraagd, dus mocht ik zelf de regie erover houden. Mijn tip: probeer van tevoren goed vast te stellen met welk doel je de certificering aanvraagt en stel je keuzes daarop af. De zelfevaluatie is het pittigste deel en vergt veel tijd en schrijfwerk, maar uiteindelijk levert het een mooi document op dat als basis kan dienen voor je beleidsplan.

Audit
De audit organiseren heb ik als prettig ervaren, hoewel de beschikbare tijd aan de krappe kant was. Binnen een tijdsspanne van vijf uur heb ik interviews met beleidsmakers, taalpartners, vrijwilligers, klanten, directeur en hoofd afdeling educatie moeten inplannen. Dit resulteerde soms in wat ongemakkelijke situaties: bv interviews met tegelijkertijd drie taalketenpartners.

Tijdens de pilot, maar ook in de terugkoppeling werd ik uitstekend door de auditor begeleid. Het rapport en de aanbevelingen zijn heel waardevol gebleken in het proces van positionering van het taalhuis binnen de bibliotheek en de gemeente. Deze pilot heeft eraan bijgedragen dat het TDH door de gemeente een geziene partner is geworden in de bestrijding van laaggeletterdheid in de stad.

[1] Bouwstenen voor een duurzaam taalhuis, KB en St. Lezen & Schrijven, 2015.

Door: Réka Deuten-Makkai, Programmaleider Taalhuis Den Haag