Certificering Kwaliteit in Beeld - rapportage

Algemeen

Sinds september 2018 voert CBCT het certificeringskader Kwaliteit in Beeld uit. Op basis daarvan worden door CBCT audits uitgevoerd bij openbare bibliotheken en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (aangesloten bij resp. VOB en SPN) en bij Cultuurorganisaties die zijn aangesloten bij Cultuurconnectie. 

Wat?

Vanaf 2021 geven wij elk kwartaal (cijfermatig) inzicht in de certificeringen van Kwaliteit in Beeld tot nu. Daarbij benoemen we:

  1. het aantallen certificeringen en hun uitkomsten
  2. de gemiddelde scores per certificeringsnorm
  3. de gemiddelde scores per certificeringsnorm van de programma’s voor preventieve leesbevordering (alleen bibliotheken)
  4. de tevredenheid van de geauditeerde organisaties over de uitvoering door CBCT.

Waarom?

Met de bijgaande grafieken bieden wij de branche (onze opdrachtgevers) inzicht in de geaggregeerde uitkomsten van de certificeringen van Kwaliteit in Beeld. Hiermee krijgt de branche inzicht in de prestaties per norm en in de trends. Mede op basis van deze informatie kunnen de brancheorganisaties met hun leden kwaliteits- en organisatiediscussies voeren die nodig zijn voor de leer- en ontwikkelagenda(‘s). CBCT blijft overigens als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie hierbuiten; haar taak blijft beperkt tot het delen van kennis en informatie.

Wat zeggen deze scores?

Certificering en dus ook de uitkomsten daarvan blijven mensenwerk. Kwaliteitstoetsing is geen “hogere wiskunde”; Kwaliteit in Beeld is een normatief kader en is doordacht, ontwikkeld en uitgevoerd door mensen.

Deze scores zijn belangrijke en representatieve indicatoren voor de sterktes en zwakte in de branche tot nu toe. Daaraan mogen echter geen (te) algemene of absolute conclusies worden verbonden. De scores en de verklaringen daarvoor zijn (nog) niet onderzocht in relatie tot bijv. lokale omstandigheden of landelijke (beleids)ontwikkelingen. Dat volgt in een later stadium.

Uitsplitsing en vergelijking

De in deze rapportage opgenomen grafieken zijn uiteraard op een hoog aggregatieniveau gepresenteerd. Uitsplitsingen naar delen van de branche (bijvoorbeeld naar achterban van Cultuurconnectie of van de VOB) worden op verzoek aangereikt aan die brancheorganisaties voor verdere bespreking met hun achterban. Deze uitsplitsingen zijn overigens nooit herleidbaar tot individuele organisaties.

Alle geauditeerde organisaties ontvangen bij hun auditrapport hun scores per norm en subnorm. Deze zijn afgezet tegen de minimaal noodzakelijke, de maximaal haalbare én de landelijke gemiddelde scores tot nu toe.