Certificering Zicht op Ontwikkeling - rapportage

Algemeen

Sinds de tweede helft van 2020 voert CBCT het certificeringskader Zicht op Ontwikkeling uit. Op basis daarvan worden door CBCT audits uitgevoerd bij de Nederlandse taalhuizen (ook wel Digi-taalhuizen of taalpunten genoemd). 

Wat?

Vanaf mei 2022 geven wij elk kwartaal (cijfermatige) inzicht in de certificeringen van Zicht op Ontwikkeling tot nu toe. Daarbij benoemen we:

  1. de aantallen certificeringen en hun uitkomsten
  2. de gemiddelde scores per certificeringsnorm
  3. de tevredenheid van de geauditeerde organisaties over de uitvoering door CBCT.

Waarom?

Met de bijgaande grafieken bieden wij het netwerk inzicht in de geaggregeerde uitkomsten van de certificeringen van Zicht op Ontwikkeling. Hiermee krijgt het netwerk inzicht in de prestaties per norm en ook in de trends. Mede op basis van deze informatie kunnen de taalhuizen en hun landelijke organisaties de kwaliteits- en organisatiediscussies voeren die nodig zijn voor de leer- en ontwikkelagenda(‘s). CBCT blijft overigens als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie hierbuiten; haar taak blijft beperkt tot het delen van kennis en informatie.

Wat zeggen deze scores?

Certificering en dus ook de uitkomsten daarvan blijft mensenwerk. Kwaliteitstoetsing is geen “hogere wiskunde”; Zicht op Ontwikkeling is een normatief kader en is doordacht, ontwikkeld en uitgevoerd door mensen.

Deze scores zijn belangrijke en representatieve indicatoren voor de sterktes en zwaktes van de taalhuizen tot nu toe. Daaraan mogen echter geen (te) algemene of absolute conclusies worden verbonden.

Uitsplitsing en vergelijking

De in deze rapportage opgenomen grafieken zijn uiteraard op een zeker aggregatieniveau gepresenteerd. Uitsplitsingen zijn nooit herleidbaar tot individuele taalhuizen.

Alle geauditeerde taalhuizen ontvangen bij hun auditrapport hun scores per norm en subnorm. Deze zijn afgezet tegen de minimaal noodzakelijke, de maximaal haalbare én de landelijke gemiddelde scores tot nu toe.