Certificering Kwaliteit in Beeld - kader en normen

Normen 

Kwaliteit en toekomstbestendigheid van Bibliotheken en cultuurorganisaties worden altijd getoetst aan de hand van zogeheten certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd. We hanteren zeven normen. Hieronder staat per norm wat in essentie aan de orde komt:

Norm 1: Missie & visie en strategie & beleid

 • Op welke wijze zijn de algemeen geformuleerde ambities van de organisatie vastgelegd?
 • Hoe zijn de ambities geconcretiseerd? (concrete plannen/planningen, doelstellingen of prestatie-indicatoren etc.).
 • Op welke wijze legt de organisatie verantwoording af aan opdrachtgevers en hoe laat de organisatie tevens zien dat zij invulling geeft aan beoogde/gewenste maatschappelijke effecten?

Norm 2: Middelen

 • In hoeverre en op welke wijze worden materiële en financiële middelen, maar óók informatie en ICT ingezet om bij te dragen aan de geformuleerde ambities en resultaten?

Norm 3: Mensen

 • In hoeverre en op welke wijze worden medewerkers en vrijwilligers, (maar daarmee óók directeuren en managers, incl. hun leiderschap) ingezet om bij te dragen aan de geformuleerde ambities en resultaten?
 • In hoeverre heeft de organisatie competentie-eisen geformuleerd en wordt nagegaan of hieraan daadwerkelijk voldaan wordt?

Norm 4: Samenwerking

 • In hoeverre en op welke wijze worden de uiteenlopende samenwerkingsvormen met relevante partners binnen en buiten het verzorgingsgebied van de organisatie gericht ingezet om bij te dragen aan de geformuleerde ambities en resultaten van de auditee?

Norm 5: Producten en diensten

 • In hoeverre en op welke wijze worden relevante producten en diensten (incl. de primaire en ondersteunende processen die dit mogelijk maken) ingezet om bij te dragen aan de geformuleerde ambities en resultaten?

Norm 6: Resultaten en verantwoording

 • Heeft de organisatie actuele informatie m.b.t. de maatschappelijke effecten van haar producten en diensten?
 • Is er actuele informatie is m.b.t. de tevredenheid, betrokkenheid/bewustzijn, veranderingsbereidheid en behoeften van medewerkers en vrijwilligers?
 • Blijkt uit het jaarverslag (incl. jaarrekening) hoe het gesteld is met de financiële status en toekomst van de organisatie?

Norm 7: Compliance (overkoepelende norm als onderdeel van alle normelementen)

 • Heeft de organisatie compliance als zelfstandig vraagstuk op directieniveau opgepakt en actief ingeregeld (aanpak/processen)?
 • Wordt daadwerkelijk voldaan aan de eisen die voortkomen uit relevante wet- en regelgeving waaraan organisaties dienen te voldoen? (bijv. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet bescherming persoonsgegevens, de Arbowet, de Wet op de jaarrekening, maar ook de Interne Klachtenregeling, de Code Cultuursponsoring en de Code Culturele Diversiteit).
 • Is de organisatie in control als het gaat om het voortdurend kunnen voldoen aan wet- en regelgeving?

 

Kader

Hier kun je het volledige certificeringskader Kwaliteit in Beeld en de toelichting daarop lezen

Voorbereiding

Kwaliteit in Beeld is aangepast per 2023. We werken aan de nieuwe Whitepapers en video’s. Schrijf je in op de nieuwsbrief om als eerste bericht te krijgen als deze online komen.

Certificeringsreglement

Dit Certificeringsreglement legt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van bestuur, directeur en auditoren.