Zoals bekend is in 2018 en het eerste kwartaal van 2019 de “pilot toetsing Taalhuizen” uitgevoerd. Ook voor taalhuizen geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de taalhuizen nu al veel tijd en energie. De pilot is uitgevoerd onder begeleiding van een werkgroep waarin o.a. de Stichting Lezen & Schrijven, De Koninklijke Bibliotheek, Sociaal Werk Nederland en CBCT waren vertegenwoordigd.

De pilot met zeven taalhuizen is succesvol afgerond en de eerste versie van het rapport – met daarin een voorstel voor een eigen certificeringskader voor taalhuizen – doorloopt nu een zg. ambtelijke consultatie bij een aantal betrokken organisaties. Hiermee wordt een vervolgstap gezet in het voornemen van de minister van OCW om de taalhuizen vanaf 2020 te laten certificeren (zie hiervoor ook de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer van 18 maart 2019 (m.n. hoofdstuk 7).

Deze kwaliteitstoetsing zal niet alleen de taalhuizen zelf, maar ook de gemeentes helpen inzicht te krijgen in de actuele kwaliteit en doorontwikkeling van hun taalhuis. De gemeenten krijgen immers de regierol in de gehele aanpak van laaggeletterdheid.

Naar verwachting zal in september een stuurgroep een definitief besluit nemen over het certificeringskader taalhuizen. Als die stuurgroep instemt zal CBCT een start maken met de implementatie, om in 2020 te beginnen met de certificeringen.

Vragen? Mail naar bureau@certificeringsorganisatie.nl of bel met Willem Camphuis (directeur CBCT) 06-12253587