Voor de taalhuizen zijn zg. bouwstenen ontwikkeld. Die helpen je taalhuis om op een gestructureerde wijze te werken aan de kwaliteit ervan. Ze gaan onder andere over de inzet van vrijwilligers, de coördinatie van het taalhuis, welke lesmaterialen je voor welke doelgroep inzet en hoe de onderlinge samenwerking is.

Taalhuizen worden vanaf 2020 ook gecertificeerd. Eenmaal per vier jaar wordt elk taalhuis door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT), aan de hand van zeven normen, getoetst op wat goed gaat, wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit verder te ontwikkelen.

Die zeven normen zijn onderdeel van een apart daarvoor opgesteld kwaliteitskader, Zicht op Ontwikkeling. Certificeringskader Taalhuizen. Er is natuurlijk een duidelijk verband tussen de bouwstenen en het certificeringskader. Het certificeringskader is overigens mede ontwikkeld op basis van een pilotproject waaraan zeven taalhuizen hebben meegedaan in de periode 2018-2019.

Kader ontwikkeld op basis van pilot

We beginnen niet met lege handen. De afgelopen jaren zijn in een pilot al ervaringen met het certificeren van Taalhuizen opgedaan. Taalhuizen kunnen flink variëren in organisatie, werkwijze en doelgroepen. Bij het ontwikkelen van het certificeringskader is hiermee rekening gehouden. In de werkgroep die pilot begeleidde, waren verschillende lokale Taalhuizen, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) vertegenwoordigd. De kosten voor de eerste certificering worden grotendeels vergoed door het landelijke programma Tel mee met Taal.

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld het certificeren van Taalhuizen, uit welke onderdelen het kwaliteitskader bestaat of hoe je kan aanmelden voor een certificering, kijk op https://certificeringsorganisatie.nl/taalhuizen, of bel naar 070-3090222. Mail: bureau@certificeringsorganisatie.nl.

De bouwstenen van het Taalhuis

Een(Digi)Taalhuis is een samenwerkingsverband van verschillende lokale organisaties die in opdracht van de gemeente en samen met de gemeente werken aan een integrale aanpak van laaggeletterdheid en overige basisvaardigheden. Een of meer van de partners heeft een aanbod van basisvaardigheden. Dit aanbod kan informeel, non formeel of formeel zijn en aangeboden worden door publieke of private partners.

De gemeente is de opdrachtgever waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een stuurgroep waarin meerdere partners en de opdrachtgever vertegenwoordigd zijn. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de stuurgroep zijn beschreven in een samenwerkingsovereenkomst/convenant. De taken en beoogde resultaten van het Digi(taalhuis) worden beschreven in een (meerjaren)beleidsplan, waarin in elk geval zijn opgenomen het inhoudelijk werkplan, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen bij het taalhuis en de financiële dekking.

  1. Een(Digi)Taalhuis is een samenwerkingsverband van verschillende lokale organisaties die in opdracht van de gemeente en samen met de gemeente werken aan een integrale aanpak van laaggeletterdheid en overige basisvaardigheden. Een of meer van de partners heeft een aanbod van basisvaardigheden. Dit aanbod kan informeel, non formeel of formeel zijn en aangeboden worden door publieke of private partners.
  1. De gemeente is de opdrachtgever waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een stuurgroep waarin meerdere partners en de opdrachtgever vertegenwoordigd zijn. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de stuurgroep zijn beschreven in een samenwerkingsovereenkomst/convenant. De taken en beoogde resultaten van het Digi(taalhuis) worden beschreven in een (meerjaren)beleidsplan, waarin in elk geval zijn opgenomen het inhoudelijk werkplan, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen bij het taalhuis en de financiële dekking.
  1. Een (Digi)taalhuis heeft als taak het werven van de doelgroep(en), het afnemen van intakes en doorverwijzen naar passend aanbod binnen of buiten het (Digi)taalhuis. Hierbij wordt gezorgd voor een passende match tussen leervraag en -aanbod. Monitoren/volgen van de deelnemers is onderdeel van de aanpak.
  1. Het (Digi)taalhuis heeft in elk geval één of meerdere fysieke (oefen)plekken waar een basiscollectie lees-, les-, oefen- en toetsmaterialen (zowel fysiek als digitaal) beschikbaar is. Het (Digi)taalhuis zorgt voor een actueel en compleet overzicht van het cursusaanbod van basisvaardigheden dat beschikbaar is voor alle partijen in het werkgebied. Het (Digi)taalhuis beantwoordt vragen over zowel het basisvaardighedenaanbod, de collecties en materialen.
  1. De dagelijkse coördinatie van het (Digi)taalhuis ligt bij de taalhuiscoördinator, van wie de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.
  1. Aan het (Digi)Taalhuis is een taalinhoudelijk onderwijskundig specialist verbonden met een NT1/NT 2- bevoegdheid en die ervaring heeft met de doelgroep(en). Deze functionaris is verantwoordelijk voor de intakes van laaggeletterden, het vaststellen van leerroutes, het coachen en het bieden van deskundigheidsbevordering aan taalvrijwilligers (incl. vrijwilligers basisvaardigheden).
  1. Indien het (Digi)Taalhuis de verwijsfunctie uitvoert én informeel of non formeel aanbod verzorgt, is een duidelijke functiescheiding vastgelegd opdat doorverwijzing altijd plaatsvindt op basis van onafhankelijkheid en professionaliteit.
  1. De vrijwilligers die door het (Digi)taalhuis worden ingezet, worden op basis van een gericht plan ingewerkt en opgeleid, bijvoorbeeld door deelname aan de basistraining van de Stichting Lezen & Schrijven. Voor het optimaal inrichten van het vrijwilligerswerk voor zowel het (Digi)taalhuis als de vrijwilligers zelf kan bijvoorbeeld worden geput uit de normen van het vrijwilligerskeurmerk Goed Geregeld.
  1. Het (Digi)taalhuis heeft of participeert in een aanpak om de kwaliteit van de werkwijze en dienstverlening en de door het (Digi)taalhuis bereikte resultaten te monitoren, te evalueren en waar nodig bij te kunnen stellen (plan–do-check-act), in afstemming met de opdracht van de gemeente. Tevens verzamelt het (Digi)taalhuis, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving, de noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve informatie die noodzakelijk is voor haar kwaliteitszorg.
  1. Het (Digi)taalhuis committeert zich aan de vierjaarlijkse externe toetsing op basis van het certificeringskader Taalhuizen.

.