Frederike Kuijpers

Vanaf deze week staat de whitepaper over de norm Resultaten en Verantwoording op onze website. Deze whitepaper is geschreven door Frederike Kuijpers-Moelker, adviseur Management & Organisatie van Probiblio. In dit artikel licht zij het belang en de toepassing van deze norm toe.

 

 
Wat is de noodzaak van inzicht in (de prestaties van) de organisatie, en waarom is dat juist nu van belang?

Zowel bibliotheken als cultuurorganisaties hebben te maken met een steeds veranderende maatschappelijke context. Denk aan teruglopende budgetten en een steeds grotere vraag van financiers naar onderbouwing van de prestaties dwingen hen tot inzicht.

Financiers willen graag op papier zien of de organisatie relevante doelen kan stellen, deze kan monitoren en kan bijsturen wanneer dat nodig is. In de whitepaper worden nut en noodzaak van verantwoording verder toegelicht.

Wat is de verbinding met de nieuwe normen voor de certificering?

Eén van de normen van de certificering is Resultaten en verantwoording. Onderliggende vragen zoals ‘In hoeverre ben ik als organisatie in staat om gewenste resultaten te bewaken?’ en ‘Hebben mijn resultaten maatschappelijk effect en kan ik deze resultaten evalueren en indien noodzakelijk, bijsturen?’ moeten worden beantwoord.

Het is goed om de organisatie periodiek onder de loep te nemen. Bevindingen worden genoteerd in een plan van aanpak. Dit neem je weer mee in de (meerjaren-)plannen. Op deze manier krijg je inzicht in de prestaties van jouw organisatie. Wat gaat goed en wat kan beter. Ook wordt helder of je in control bent over de bedrijfsvoering. Dit inzicht draagt weer bij aan de toekomstbestendigheid van jouw organisatie.

 
Wat doe je wanneer uit je organisatiediagnose blijkt dat je niet ‘in control’ bent?

Wanneer tijdens een zelfevaluatie of tijdens de audit blijkt dat de organisatie niet in control is zal in eerste instantie beoordeeld moeten worden wat de impact is op de gehele organisatie. Er wordt een zogeheten risico- en impactanalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse worden problemen geprioriteerd en bekeken wat kan er relatief snel en makkelijk verbeterd worden. Dit noemen we de quick wins.

Daarna wordt bepaald welke bijsturingsmaatregelen gepland worden. En de organisatie moet kunnen aantonen dat er een consequente aanpak is met betrekking tot de realisatie van geplande activiteiten en gestelde doelen. Met deze verantwoording laat de organisatie zien wat de uitwerking is van de maatregelen op de doelstellingen en maatschappelijke effecten van de organisatie.

Wil je meer weten over de norm Resultaten en Verantwoording, lees dan nu de whitepaper Inzicht door je resultaten te verantwoorden.